Consiliul Civic Local Cluj

Bine ati venit!

Regulament

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CONSILIUL CIVIC LOCAL 

ART.1 DISPOZITII GENERALE

Consiliul Civic Local al Municipiului Cluj-Napoca, numit in continuare CCL, a fost fondat la data de 17 iunie 2004, la initiativa cluburilor LIONS si a ONG-urilor clujene, semnatare ale protocolului de colaborare, numite in continuare “ONG-urile sustinatoare”, in vederea constituirii si functionarii CCL CCL reprezinta vocea societatii civile clujene exprimandu-se ca alternativa simbolica, civica si apolitica, a Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, in calitatea acestuia, din urma, de autoritate decizionala a administratiei publice locale. CCL este format din 17 membri, persoane fizice, alese de catre ONG-urile sustinatoare din randul specialistilor si activistilor civici de prestigiu in domeniile prevazute la Art. 4.

ART. 2 CARACTER, SCOP, OBIECTIVE

CCL este o structura asociativa fara personalitate juridica, de drept privat, de tip grup de reflectie / “tink-thank”.

CCL actioneaza autonom (nepartinitor) fata de ONG-rile sustinatoare sau alte ONG-uri, fata de partidele politice, agentii economici, autoritatile administratiei publice centrale si locale, si fata de orice alta institutie sau organizatie publica si privata.

CCL se consulta regulat cu ONG-urile sustinatoare, cu comunitatea academica si cu societatea civila clujeana.

Scopul CCL este imbunatatirea cantitativa si calitativa a vietii comunitatii clujene.

Obiectivele CCL sunt:

° promovarea stabilirii corecte si detaliate a nevoilor comunitatii si a asteptarilor ei de la administratia publica locala, in legatura cu formarea politicilor publice si luarea deciziilor de catre Consilului Local Cluj-Napoca pe baza si in concordanta cu acestea;
° promovarea informarii si implicarii cetateanului clujean in identificarea si rezolvarea problemelor orasului, dezvoltarea constiintei de cetatean, de alegator si de contribuabil, constientizarea drepturilor si obligatiilor sale;
° promovarea unei functionari corecte, transparente si eficiente a Primariei si Consiliului Local Cluj Napoca si a serviciilor subordonate acestora, in folosul comunitatii, in special prin cresterea calitatii actului decizional;
° promovarea unor relatii mai bune de cooperare intre sectorul ONG si autoritatile locale.

ART. 3 MIJLOACE SI ACTIUNI

Mijloacele prin care CCL urmareste atingerea obiectivelor sale sunt in principal:

- monitorizarea activitatii Primariei si a Consilului Local al Municipiului Cluj-Napoca (modului in care acestea elaboreaza politicile si proiectele de hotarari si le supun dezbaterii si adoptarii si ulterior, implementarii) si identificarea eventualelor deficiente si/sau alternative sau imbunatatiri posibile;  - evaluarea gradului de satisfacere a asteptarilor comunitatii clujene si a unor grupuri ale societatii civile cum ar fi sectorul neguvernamental clujean, prin hotararile Consilului Local Cluj-Napoca;  - formularea, argumentarea si exprimarea publica a unor pozitii comune (observatii si propuneri) fata de deciziile si actiunile Primariei si a Consiliului Local, atat reactiv, cu privire la hotarari deja adoptate sau in curs de adoptare, cat si proactiv, cu privire la teme necesare, ce nu au fost abordate la nivel de primar si/sau consiliu local sau nu s-a ajuns la dezbateri si/sau decizii.

CCL actioneaza prin:

- consultare regulata cu ONG-urile sustinatoare (conform mecanismelor proprii, de comunicare/consultare, create intre ONG-uri si reprezentantul ales ca membru in CCL) precum si cu alti factori ;
- implicarea ONG-urilor sustinatoare in procesul decizional in cazul deciziilor care privesc activitatea / experienta acestora;
- activitatea de cercetare prin membri proprii si prin secretariatul tehnic;
- sedinte in plen si discutii prin lista proprie de e-mail, comunicate de presa.

ART. 4 DOMENII DE ACTIVITATE

CCL actioneaza in toate domeniile in care are atributii Primarul / Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca si in care activeaza ONG-urile sustinatoare :

  • dezvoltarea economica locala si turism
  • reforma administrativa
  • protectia mediului/dezvoltare durabila
  • dezvoltarea serviciilor sociale
  • sanatate
  • educatie / cultura
  • tineret / sport
  • drepturile omului/promovarea intereselor cetatenesti
  • dezvoltarea sectorului neguvernamental.

In CCL se alege minim o persoana pentru fiecare domeniu mentionat in Art. 4 (se recomanda doua persoane pentru domeniile care ocupa o arie vasta de activitate) de catre ONG-urile sustinatoare, care activeaza in aceste domenii de activitate. Persoana aleasa sa fie competenta in acel domeniu.

ART. 5 FUNCTIONAREA / LUAREA DECIZIILOR. CATEGORII DE DECIZII

Functionarea / luarea deciziilor:

- toate deciziile CCL, altele decat organizatorice interne, se iau numai in comun, in plenul CCL;
- convocarea sedintelor se face de catre secretariat la cererea unui membru CCL sau, in caz exceptional, la cererea ONG-urilor sustinatoare;
- convocarea se face in scris prin e-mail cu minim 5 de zile inainte, iar agenda intalnirilor se stabileste pe lista de discutii cu minim 2 zile inainte, exceptand situatiile de maxima urgenta ;
- sedintele CCL sunt pregatite prin discutii pe e-mail pe lista interna de discutii a CCL, la care au acces alaturi de membrii CCL si ONG-urile sustinatoare;
- CCL este valabil intrunit daca sunt prezenti minim jumatate plus unu din totalul membrilor;
- sedintele CCL sunt publice, cu exceptia cazului in care se decide sedinta cu usile inchise. In acest caz delegatii ONG-urilor sustinatoare au acces, in continuare.
- deciziile in CCL se iau prin vot egal, deschis sau secret, cu majoritate de jumatate plus unu din totalul voturilor exprimate ale membrilor prezenti. Membrii CCL care au un interes material, personal in legatura cu una sau mai multe din temele dezbatute in CCL, sunt obligati sa anunte expres situatia si sa nu participe la vot in acest caz ;
- nu se admite reprezentarea unui membru de catre altul, nici votul prin corespondenta sau on-line telefonic;
- sedinta este condusa de presedintele de sedinta iar consemnarea discutiilor si deciziilor se face de catre persoana care asigura secretariatul sau, in lipsa acesteia, de catre un alt membru desemnat de CCL, cu acceptul acestuia ;
- secretariatul CCL este asigurat prin rotatie de ONG-urile sustinatoare, pe o perioda de 1 an de zile si este format din 1-5 persoane care activeaza benevol;
- deciziile adoptate de CCL (altele decat cele interne, organizatorice) se fac publice prin comunicate transmise la presa, postate pe liste publice de discutii e-mail si prin afisare pe pagina web.

Categorii de decizii:

CCL ia decizii privitoare la organizarea si functionarea proprie:
- stabilirea datei, orei, locului si a ordinii de zi a intalnirilor periodice ale CCL ;
- alegerea presedintelui de sedinta;
- crearea si administrarea listei de discutii prin e-mail;
- functionarea secretariatului;
- modalitatea de redactare a comunicatelor si supunerea lor spre aprobare de catre membri CCL si transmiterea lor, apoi, catre Consiliul Local, Primarie, ONG-urilor sustinatoare, presa si alte parti interesate; aprobarea comunicatelor comune referitoare la deciziile adoptate si a listei destinatarilor;   - asigurarea spatiului pentru intalnirile CCL, etc;
- propuneri, catre ONG-urile sustinatoare, de modificari sau completari ale prezentului Regulament sau a componentei.

CCL adopta hotarari privitoare la chestiunile de fond:

- recomandari catre Consilul Local al Municipiulului Cluj-Napoca cu privire la pozitiile pe care ar trebui sa le adopte acesta;
- observatii si propuneri de modificare a unor proiecte de Hotarari ale Consiliului Local -HCL sau Dispozitii ale Primarului sau a unor HCL sau Dispozitii ale Primarului deja adoptate ;
- elaborarea de HCL –uri;
- alte decizii necesare asigurarii bunei functionari a CCL si atingerii obiectivelor;

ART. 6 PRINCIPII

Principiile CCL sunt: initiativa, implicare, voluntariat, respect reciproc, egalitate, perseverenta, transparenta, echitate, competenta, responsabilitate, principialitate, legalitate, non-partizanat de orice fel.

ART. 7 MEMBRI

Membrii CCL sunt alesi de catre ONG-urilor sustinatoare pentru un mandat de 4 ani cu posibilitatea de a fi realesi. Membrii CCL activeaza exclusiv pe baza de voluntariat. Calitatea de membru CCL se pierde prin demisie, deces sau revocare. ONG-urile sustinatoare au dreptul sa propuna pierderea calitatii de membru.

PROPUNERE 

Modalitatea de alegere:

- ONG-urile sustinatoare aleg membrii CCL pentru fiecare domeniu din cele enumerate la art. 4;
- persoanele care intrunesc numarul cel mai mare de voturi sunt nominalizate ca membrii ai CCL pe domeniile respective;
- votul este secret si se poate trimite si in scris sau prin delegare cu stampila /semnatura, in cazul in care ONG-ul nu poate participa la sedinta de alegeri, dar a semnat protocolul de colaborare;
- modalitatea de organizare a sedintei de alegeri ramane la latitudinea ONG-urilor din fiecare domeniu, respectand conditiile exprimate mai sus;
- anuntarea rezultatelor voturilor se va face la secretariatul CCL, unde se va depune procesul verbal al sedintei de alegeri;
- secretariatul CCL va face puvblica lista de membrii alesi pe domenii, alaturi de CV-urile acestora; lista se va trimite tuturor ONG-urilor sustinatoare;
- se va organiza o sedinta de numire a membrilor alesi, la care vor participa ONG-urile sustinatoare din toate domeniile, impreuna cu membrii alesi pe domenii; la aceasta sedinta fiecare membru ales se va prezenta si i se vor adresa intrebari din partea participantilor;
- se va declara, in final, statutul lor de membri in CCL, daca nu exista nici o obiectie la adresa lor.
- in cazul in care apar obiectii, postul ramane vacant pana la o noua alegere care va avea loc in perioada imediat urmatoare la interval de 5 zile.

ART. 8 DREPTURILE MEMBRILOR

Drepturile membilor CCL:

- participa la intrunirile periodice ale CCL si la discutiile de pe lista de e-mail a CCL;
- fac propuneri si sa participa la luarea deciziilor in cadrul CCL;.
- sunt propusi pentru functia de presedinte de sedinta;
- pot sa se retrag oricand din CCL.

ART. 9 INDATORIRILE MEMBRILOR

- respecta prezentul regulament si deciziile comune legate de functionarea interna a CCL;
- nu invoca numele sau sustinerea CCL sau a membrilor acestuia in lipsa unui prealabil mandat expres, sau cu depasirea acestuia;
- participa la intalnirile si discutiile prin e-mail ale CCL;
- nu adopta public pozitii partizane de nici un fel;
- consulta si informeaza ONG-urile sustinatoare privind deciziile care se iau si care privesc activitatea acestora si le implica in procesul decizional.

ART. 10 DOBANDIRE SI PIERDEREA CALITATII DE MEMBRU

Calitatea de membru CCL se acorda de catre ONG-urile sustinatoare. Pentru a fi ales membru CCL, candidatul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: sa fie cetatean major cu resedinta in municipiul Cluj-Napoca, sa aiba experienta in unul dintre domeniile
mentionate la Art. 4, sa nu aiba functii de conducere in autoritatile publice sau partide politice, sa accepte si sa adere la prezentul Regulament.
Retragerea din CCL se notifica in scris la secretariatul CCL.
Excluderea din CCL se decide de catre ONG-urile sustinatoare din domeniul pe care il reprezinta si de ceilalti membrii ai CCL cu majoritate de 2/3 din total.

ART. 11 DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

Prezentul regulament constituie ANEXA la protocolul de colaborare incheiat intre ONG-urile sustinatoare.
Prezentul regulament poate fi modificat prin act aditional cu acordul ONG-urilor sustinatoare. El poate fi completat cu decizii ale CCL daca acestea nu contravin literei si spiritului prezentului regulament.
CCL se dizolva de drept in cazul in care activitatea CCL inceteaza.
CCL poate fi dizolvat prin decizia a minim 2/3 din ONG-urile semnatare a protocolului de colaborare incheiat in scopul constituirii si functionarii CCL (ONG-urile sustinatoare)
CCL se alege in termen de 15 de zile de la adoptarea de catre ONG-urile sustinatoare a prezentului Regulament.

Adoptat, azi
17 iunie 2004

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>